Ansvarsfraskrivelse:

De produkter, der tilbydes på hjemmesiden www.shop4ev.com, stammer ikke fra de respektive bilproducenter og er på ingen måde forbundet med de enkelte bilmærker Tesla, Inc, Volkswagen AG, Skoda Auto a.s., Cupra, S.A., Audi AG, Hyundai Motor Company, Genesis Motor, LLC, Kia Corporation, Fiat eller Chrysler Automobiles N.V. (FCA).

Varemærkerne Tesla, Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi, Hyundai, Genesis, Kia og Fiat er hver især registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og er ikke forbundet med www.shop4ev.com. De produkter, der tilbydes på webstederne, er ikke fremstillet af eller på nogen måde forbundet med de respektive bilproducenter.

Alle beskrivelser, navne og symboler, der anvendes på vores websted, og som henviser til Tesla, er udelukkende til identifikationsformål og tilhører Tesla, Inc. og dets associerede selskaber.

Operatøren af www.shop4ev.com påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de givne produktoplysninger. Operatøren af www.shop4ev.com er ikke ansvarlig for skader, der direkte eller indirekte skyldes brugen af produkterne eller den manglende mulighed for at bruge produkterne.

Operatøren af www.shop4ev.com forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de udbudte produkter til enhver tid og påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af brugen af produkterne.

Brugen af produkterne sker på brugerens eget ansvar. Brugeren er forpligtet til at anvende produkterne i overensstemmelse med anvisningerne og til at træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre produkternes og andre personers sikkerhed.

Ved at bruge produkterne accepterer brugeren denne ansvarsfraskrivelse.

Ansvarsfraskrivelse:

  1. Indholdet af onlinetilbuddet

Forfatteren forbeholder sig ret til ikke at være ansvarlig for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de givne oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren, som vedrører materielle eller immaterielle skader, der er forårsaget af brug eller ikke-brug af de tilvejebragte oplysninger eller af brugen af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, er principielt udelukket, medmindre det kan bevises, at forfatteren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Alle tilbud er uforbindende og uden for kontrakt. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden særskilt meddelelse eller til at indstille offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

  1. Referencer og links

I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil der kun være en ansvarspligt, hvis forfatteren havde kendskab til indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt for ham at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, hvor linksene blev oprettet, ikke var noget ulovligt indhold på de linkede sider at se. Forfatteren har ingen indflydelse på de linkede siders nuværende og fremtidige udformning, indhold eller forfatterskab. Derfor tager han hermed udtrykkeligt afstand fra alle indhold på alle linkede sider, som blev ændret efter oprettelsen af linket. Denne erklæring gælder for alle links og henvisninger, der er oprettet inden for forfatterens eget internettilbud, samt for eksterne indtastninger i gæstebøger, diskussionsfora, linkfortegnelser, mailinglister og alle andre former for databaser, som forfatteren har oprettet, og hvortil der er mulighed for ekstern skriveadgang. Ansvaret for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og især for skader som følge af brug eller ikke-brug af sådanne oplysninger ligger udelukkende hos udbyderen af den side, som der henvises til, og ikke hos den, der blot henviser til den pågældende publikation via links.

  1. Ophavsret og varemærkelovgivning

Forfatteren bestræber sig på at overholde ophavsretten til de billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, at anvende billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som han selv har skabt, eller at anvende licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Alle varemærker og varemærker, der er nævnt på webstedet og eventuelt beskyttet af tredjemand, er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og de respektive registrerede ejeres ejendomsret. Den blotte omtale af et varemærke betyder ikke, at det ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder! Ophavsretten til offentliggjorte objekter, der er oprettet af forfatteren selv, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Enhver kopiering eller brug af objekter som f.eks. diagrammer, lyde eller tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forfatterens samtykke.

  1. Beskyttelse af data

Læs venligst vores bemærkninger om databeskyttelse.

  1. Retsgyldighed af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af den internetpublikation, som du er blevet henvist til. Hvis dele eller enkelte bestemmelser i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, berører dette ikke indholdet eller gyldigheden af de øvrige dele.

Gældende ret

Betingelserne i ansvarsfraskrivelsen er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.

Sted for jurisdiktion

Ved tvister i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse er det sted, hvor operatøren af online-shoppen har sit hjemsted.

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Tyskland

www.shop4ev.com

E-mail: info@shop4ev.com