Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Produkty oferowane na stronie www.shop4ev.com nie pochodzą od odpowiednich producentów samochodów i nie są w żaden sposób powiązane z poszczególnymi markami samochodowymi Tesla, Inc, Volkswagen AG, Skoda Auto a.s., Cupra, S.A., Audi AG, Hyundai Motor Company, Genesis Motor, LLC, Kia Corporation, Fiat lub Chrysler Automobiles N.V (FCA).

Znaki towarowe Tesla, Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi, Hyundai, Genesis, Kia i Fiat są każdorazowo zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli i nie są związane z www.shop4ev.com. Produkty oferowane na stronach internetowych nie są produkowane przez odpowiednich producentów samochodów ani w żaden sposób z nimi związane.

Wszystkie opisy, nazwy i symbole użyte na naszej stronie internetowej, które odnoszą się do firmy Tesla, służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i są własnością firmy Tesla, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych.

Operator strony www.shop4ev.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczanych informacji o produktach. Operator strony www.shop4ev.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania produktów lub niemożności ich użytkowania.

Operator strony www.shop4ev.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych produktach w dowolnym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z produktów.

Korzystanie z produktów odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z produktów zgodnie z instrukcją oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów i innych osób.

Używając produktów, użytkownik zgadza się na to zrzeczenie się odpowiedzialności.

Wyłączenie odpowiedzialności:

  1. Treść oferty online

Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że autorowi można udowodnić umyślne działanie lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

  1. Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności powstałoby tylko wtedy, gdyby autor znał ich treść i gdyby miał techniczną możliwość i był w stanie zapobiec korzystaniu z nich w przypadku nielegalnych treści. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których prowadzą linki, nie można było dostrzec żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych utworzonych przez autora formach baz danych, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp pisemny. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

  1. Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich wykorzystanych we wszystkich publikacjach obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać wolne od licencji grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

  1. Ochrona danych

Prosimy o zapoznanie się z naszymi wskazówkami dotyczącymi Ochrona danych.

  1. Ważność prawna tego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo skierowani. Jeśli fragmenty lub poszczególne sformułowania tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, nie wpływa to na treść lub ważność pozostałych części.

Obowiązujące prawo

Warunki wyłączenia odpowiedzialności podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

Miejsce jurysdykcji

Właściwością miejscową sądu dla sporów związanych z wyłączeniem odpowiedzialności jest siedziba operatora sklepu internetowego.

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Niemcy

www.shop4ev.com

E-mail: info@shop4ev.com