Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Okres odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie otrzymasz zwrotu z powodu
Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towarów z powrotem lub dopóki użytkownik nie przedstawi dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz).

Do:PQ Wirt GmbH,Bäckerbreitergang 12,20355 Hamburg ,E-mail: info@shop4tesla.com

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)

  • - Zamówione w dniu (*)/odebrane w dniu (*)
  • - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • - Adres konsumenta(-ów)
  • - Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)
  • - Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Kontakt:
Telefon: +49 40 228 524 554

E-mail: info@shop4ev.com